Reglement

 • Om gratis toegang te krijgen, dient het lidmaatschapspasje getoond te worden
 • Soosgangers mogen niet binnen voor 20.00 uur
 • Soosgangers moeten vóór 20.30 uur binnen zijn
 • Soosgangers mogen de soos niet verlaten voor 22.00 uur
 • Eenmaal binnen betekent binnen blijven, ook tussen 20:00 uur en 20:30 uur
 • Mochten de normale tijden niet haalbaar zijn, dan dienen de ouders even mee naar binnen te lopen. (Zo weten wij zeker dat de ouders weten waar hun kinderen zijn)
 • Soosgangers dienen te verblijven in de soosruimte, en niet:
   • op de gang
   • bij de kassatafel
   • in de DJ-ruimte
   • achter de bar
   • onnodig op de toiletten
 • Opzettelijke vernielingen worden in rekening gebracht
 • Soosgangers welke alcohol genuttigd hebben voor de soosavond, worden niet toegelaten
 • Soosgangers welke meegebrachte alcohol op de soos nuttigen, worden geschorst
 • Het aantal bezoekers van een soosavond is aan een maximum gebonden

Hoewel het bestuur en de leiding van de soos géén verantwoording kunnen nemen over het gedrag van de jongeren voorafgaand en aansluitend op het soosbezoek, zullen we toch maatregelen treffen wanneer hier misdragingen geconstateerd worden.

Indien het reglement voor een bepaalde situatie geen duidelijkheid biedt, beslist het bestuur van Jongerensoos Sowieso over de betreffende situatie.

Wie de regels overtreedt wordt geschorst en (na het inlichten van de ouders) naar huis gestuurd.